Algemene voorwaarden BRICKLOG, versie januari 2023


DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
1.1. Deze algemene voorwaarden (en iedere nieuwe versie daarvan) worden hierna “de
Voorwaarden” genoemd. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waaronder begrepen vervolgopdrachten van BRICKLOG B.V. statutair gevestigd
te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 70991324;al welke rechtspersonen in deze Voorwaarden “BRICKLOG” worden
genoemd.
Als deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op één zodanige rechtsbetrekking, dan zijn zij
ook van toepassing op iedere daaropvolgende zodanige rechtsbetrekking, tenzij in die
daaropvolgende rechtsbetrekking anders is overeengekomen.
1.2. Onder “Afnemer” wordt in de Voorwaarden verstaan elke rechtspersoon aan wie BRICKLOG een
aanbieding doet, of met wie BRICKLOG een Overeenkomst sluit voor de levering van Diensten of
Gebruiksrechten van BRICKLOG of haar toeleveranciers. Bestaat Afnemer volgens de
Overeenkomst uit meerdere rechtspersonen, dan is elk van die rechtspersonen tegenover
BRICKLOG hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.
1.3. Onder “Overeenkomst” wordt in de Voorwaarden verstaan een overeenkomst voor de levering
van Diensten en/of Gebruiksrechten als bedoeld in artikel 2 hierna.
1.4. Onder Diensten wordt in deze Voorwaarden verstaan: diensten die BRICKLOG aan Afnemer levert
zoals datadiensten en het verlenen van toegang tot en het gebruik van online diensten omgeving
(“Online Diensten”), consultancy, configuratie, service en support, (alle diensten: “de Diensten”).
De Diensten die geleverd worden, zijn zoals gespecificeerd in de door partijen ondertekende
Overeenkomst. Diensten kunnen ook bestaan uit diensten die BRICKLOG van een toeleverancier
(zoals Microsoft) afneemt.
1.5. Onder Gebruiksrechten wordt in de Voorwaarden verstaan, de rechten die BRICKLOG op grond
van een Overeenkomst aan Afnemer levert voor gebruik van Software of de resultaten van de
Diensten onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst en deze Voorwaarden is bepaald.
1.6. Onder Software wordt in deze Voorwaarden verstaan de software van BRICKLOG of haar
toeleveranciers (zoals Microsoft), die door BRICKLOG geleverd wordt of beschikbaar wordt
gesteld voor installatie door Afnemer op zijn apparatuur in het kader van de Overeenkomst of
voor gebruik met de Online Dienst om bepaalde functies te activeren. Op Software worden
uitsluitend Gebruiksrechten geleverd. De Software die geleverd wordt, is gespecificeerd in de
door partijen ondertekende overeenkomst als bedoeld in artikel 2.
1.7. Onder “Data van Afnemer” worden in deze Voorwaarden begrepen, de gegevens die afkomstig
zijn van Afnemer en waarop Afnemer rechten kan doen gelden, zoals een databankrecht, een
auteursrecht of die een bedrijfsgeheim van Afnemer betreffen.
1.8. Waar in de Voorwaarden wordt gesproken over “Platform” moet hieronder worden verstaan het
BRICKLOG data integratie platform. Dit Platform en de configuratie(s) daarvan wordt(en) als
Online Dienst beschikbaar gesteld al dan niet in samenhang met Software. Het Platform biedt
functionaliteiten met behulp waarvan Afnemer onder andere: de Data van Afnemer kan
monitoren of delen met interne en externe stakeholders (zoals resp. medewerkers en zijn klanten
/ diverse instanties) indien hij dat is overeengekomen met BRICKLOG, met behulp waarvan
Afnemer de kwaliteit van de Data van Afnemer kan verbeteren en rapportages kan genereren. In
de Overeenkomst is beschreven welke functionaliteiten Afnemer zal afnemen hetgeen is
samengevat in een zogenaamd type “Membership”.
1.9. Onder “Extern Klantenportaal” wordt verstaan functionaliteit die geboden wordt in samenhang
met het Platform en/of (een deel van de) Software en dat specifiek is ingericht voor klanten van
Afnemer, waartoe Afnemer haar klanten beperkte toegang kan verlenen ter raadpleging van de
op die klant betrekking hebbende rapportages.
1.10.Wanneer BRICKLOG diensten of programmatuur van derden (“Producten Derden”), zoals
Microsoft, aan Afnemer levert zullen de voorwaarden van de betreffende derde bij voorrang op
deze Voorwaarden van toepassing zijn op de levering van die diensten en programmatuur.
Afnemer is zich ervan bewust en erkent dat Microsoft zich het recht voorbehoudt om te allen
tijde door haar geleverde diensten mag wijzigen of beeindigen hetgeen van invloed kan zijn op de
duur van de Overeenkomst. BRICKLOG zal in de Overeenkomst, specificeren welke diensten en
programmatuur het betreft en de betreffende voorwaarden toevoegen dan wel verwijzen naar
het internetadres waar die voorwaarden te raadplegen en downloaden zijn. Door ondertekening
van de Overeenkomst gaat Afnemer akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden,
inclusief nieuwe versies daarvan, van die derden en verklaart hij dat hem een redelijke
mogelijkheid is geboden daar kennis van te nemen.
1.11.De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

Artikel 2. Offerte en totstandkoming van een overeenkomst
2.1 Een offerte van BRICKLOG is vrijblijvend, tenzij anders aangegeven op de offerte. Een
overeenkomst komt alleen tot stand i) hetzij door ondertekening voor akkoord door Afnemer van
de offerte van BRICKLOG (zoals maar niet beperkt tot een “membership aanbieding”), ii) hetzij
wanneer een overeenkomst door Afnemer en door BRICKLOG is ondertekend. Elektronische
overeenkomsten komen tot stand doordat BRICKLOG de opdracht schriftelijk aanvaardt

Artikel 3. Prijzen, facturering en betaling en zekerheid
3.1 De prijzen van BRICKLOG zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s,
exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen en belastingen. De
voor de Diensten en Gebruiksrechten verschuldigde vergoedingen zijn gespecificeerd in de
Overeenkomst.
3.2 De door BRICKLOG in aanbiedingen en Overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de
kostenfactoren, zoals loonkosten, kosten van toeleveranciers en belastingen, die gelden op de
datum van het betreffende aanbieding of Overeenkomst.
3.3 Standaard diensten zoals Online Diensten, gebruiksondersteuning en andere Diensten die op
periodieke basis worden geleverd, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en worden maandelijks in
rekening gebracht. Consultancy, extra ondersteuning, implementatie, opleidingen, trainingen en
andere Diensten die door volbrenging eindigen of eenmalig zijn, worden vooraf in rekening
gebracht, tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven. Consultancy wordt op basis van hele
dagen geleverd en in rekening gebracht; Indien een dagdeel wordt afgenomen, is een tarief van
60% van het dagtarief verschuldigd. .
3.4 BRICKLOG is gerechtigd de periodiek verschuldigde prijzen en tarieven eens per jaar, voor het
eerst in de maand januari volgend op het jaar waarin de Overeenkomst is ingegaan te indexeren
mits deze aanpassing minimaal één maand voor ingangsdatum van de prijswijziging is
aangekondigd. Een stijging is gelimiteerd tot maximaal de (eventuele) stijging van het laatst door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde prijsindexcijfer dienstenprijzen in
vergelijking met het prijsindexcijfer van 12 maanden daarvoor voor groep J6202, althans sectie J,
conform CPA 2008, althans de opvolger daarvan. Indexatie geeft Afnemer niet het recht de
Overeenkomst op te zeggen. Indien bijzondere kostenontwikkelingen daartoe naar mening van
BRICKLOG aanleiding geven, kan BRICKLOG de prijzen en tarieven ook additioneel verhogen tot
boven die CBS index. BRICKLOG zal die extra verhoging minimaal één maand voor ingangsdatum
daarvan aankondigen. Indien Afnemer niet akkoord wenst te gaan met die additionele verhoging,
kan Afnemer binnen 30 dagen na de aankondiging daarvan de Overeenkomst opzeggen met
ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.
3.5 Verschuldigde bedragen worden door Afnemer betaald volgens de overeengekomen dan wel op
de factuur vermelde betalingscondities. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige
betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. Deze betalingstermijn geldt als
fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is Afnemer over het onbetaald gelaten bedrag een rente
verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand dan wel de wettelijke rente
voor handelsovereenkomsten, welk percentage hoger is. Blijft Afnemer ook na aanmaning of
ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan kan BRICKLOG de vordering uit handen
geven en is Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding van
alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met het incasseren van de vorderingen van
BRICKLOG. Deze kosten worden bepaald op 15% van het in totaal verschuldige bedrag en gelden
onverlet de overige wettelijke en contractuele rechten van BRICKLOG. Bovendien zijn alle nadelige
gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor
rekening van Afnemer. Voorts is BRICKLOG gerechtigd om haar verplichtingen uit een
Overeenkomst op te schorten tot Afnemer zijn eventueel opeisbaar verschuldigde verplichtingen
uit een andere rechtsbetrekking met BRICKLOG heeft voldaan.
3.6 Met betrekking tot de door BRICKLOG verrichte prestaties en de daarvoor door Afnemer
verschuldigde bedragen (zoals met betrekking tot dataverbruik) leveren de gegevens uit de
administratie van BRICKLOG volledig bewijs op, onverminderd het recht van Afnemer tot het
leveren van tegenbewijs.
3.7 BRICKLOG is gerechtigd Data van Afnemer ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of
overdracht, onder zich te houden totdat Afnemer alle bedragen, rente en kosten die hij aan
BRICKLOG verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst(en) op grond waarvan BRICKLOG die
data onder zich heeft, volledig heeft voldaan. BRICKLOG mag de Data van Afnemer niet onder zich
houden wanneer Afnemer de door BRICKLOG gevraagde zekerheid heeft gesteld als hierna
bedoeld. BRICKLOG is gerechtigd van Afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.
Indien de door BRICKLOG verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan BRICKLOG de uitvoering
van haar verplichtingen opschorten en/of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
ontbinden, onverminderd haar overige rechten uit de wet of de Overeenkomst.

Artikel 4. Acceptatietest
4.1 De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing indien Afnemer gebruik maakt van het Platform.
4.2 Afnemer controleert binnen 7 werkdagen (de “Testperiode”) nadat BRICKLOG hem toegang heeft
verleend tot het Platform (“de Aflevering”), zijnde de dag waarop BRICKLOG de inloggegevens
heeft verstrekt aan Afnemer) of de werking van het Platform voldoet aan de uitdrukkelijk en
schriftelijk overeengekomen specificaties (Acceptatietest). Verricht Afnemer deze Acceptatietest
niet, dan aanvaardt Afnemer het Platform in de staat waarin het zich op het moment van
Aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.
4.3 Afnemer zal uiterlijk op de laatste dag van de Testperiode de testresultaten schriftelijk,
overzichtelijk, gedetailleerd aan BRICKLOG kenbaar maken. BRICKLOG zal zich inspannen om
binnen een redelijke termijn eventuele fouten (“Fouten”: zijnde reproduceerbare afwijkingen van
de schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen specificaties), te herstellen.
4.4 Afnemer mag de Acceptatie van het Platform niet onthouden om redenen die niet verband
houden met de tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts
niet wegens het bestaan van Kleine Fouten, zijnde Fouten die de operationele of productieve
ingebruikneming van het Platform redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de
verplichting van BRICKLOG om deze Kleine Fouten te herstellen in het kader van de service level
agreement, dan wel, bij ontbreken daarvan, als bedoeld in 4.5 hierna. Acceptatie mag voorts niet
worden onthouden vanwege aspecten van het Platform die slechts subjectief beoordeeld kunnen
worden, zoals esthetische aspecten.
4.5 Indien partijen geen service level agreement hebben gesloten, zal BRICKLOG zich inspannen om
Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie
maanden na Aflevering, of, indien de Acceptatietest heeft plaatsgevonden, binnen drie maanden
na Acceptatie schriftelijk en gedetailleerd omschreven bij BRICKLOG zijn gemeld.
4.6 BRICKLOG kan volgens bij haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen
indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Afnemer of van andere niet 
aan BRICKLOG toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien Afnemer zonder
schriftelijke toestemming van BRICKLOG wijzigingen in het Platform aanbrengt of laat aanbrengen.
4.7 Herstel van Fouten geschiedt op een door BRICKLOG te bepalen locatie en wijze. BRICKLOG is
gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel probleem vermijdende beperkingen in het Platform aan
te brengen.
4.8 BRICKLOG heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van Fouten
die na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen zijn gemeld.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht en wijzigingen in de opdracht
5.1 Alle Diensten van BRICKLOG worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, ook
indien een bepaald resultaat van de Diensten is omschreven. BRICKLOG staat er niet voor in dat de
Dienst foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert of dat de Dienst tijdig wordt aangepast
aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
5.2 Indien BRICKLOG op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of
andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen
Diensten vallen (“Meerwerk”), zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden
vergoed. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op
het moment dat het Meerwerk wordt verricht. BRICKLOG is niet verplicht aan een verzoek voor
Meerwerk van Afnemer te voldoen. Indien Meerwerk leidt tot een wijziging van de Overeenkomst,
zullen partijen daar schriftelijke afspraken over maken. BRICKLOG is niet verplicht Meerwerk uit te
voeren voordat daarover schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
5.3 BRICKLOG is niet gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst aanwijzingen van Afnemer op
te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de
Overeenkomst wijzigen of aanvullen of de dienstverlening aan andere afnemers (kan) hinderen of
belemmeren.
5.4 BRICKLOG is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens of Data
van Afnemer. Afnemer dient zelf voor back-up van deze gegevens en alle Data van Afnemer te
zorgen. Andere of aanvullende afspraken met betrekking tot back-up(procedures) zijn alleen
geldig indien uitdrukkelijk in de service level agremeent overeengekomen.
5.5 Afnemer mag de Online Dienst uitsluitend ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie
gebruiken. Het staat Afnemer niet vrij derden gebruik te laten maken van de Online Dienst, tenzij
in de Overeenkomst nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.6 BRICKLOG kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Online Dienste aanbrengen. Indien
dergelijke wijzigingen substantiël zijn en een verandering van de bij Afnemer geldende procedures
tot gevolg heeft, zal BRICKLOG Afnemer hierover zo tijdig mogelijk inlichten. De kosten van deze
verandering komen voor rekening van Afnemer. Indien Afnemer het daarmee niet eens is, kan
Afnemer in dat geval de Overeenkomst tussentijds opzeggen tegen de datum waarop de wijziging
in werking zou treden. Indien de wijziging echter verband houdt met wijzigingen in relevante
wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of wanneer BRICKLOG de
kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt, mag Afnemer de Overeenkomst niet
opzeggen vanwege die wijziging.
5.7 BRICKLOG is niet gehouden specifiek voor Afnemer bepaalde eigenschappen of functionaliteiten
van de Online Dienst te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
5.8 BRICKLOG zal advies- en consultancydiensten geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder
leiding en toezicht van Afnemer uitvoeren.
5.9 BRICKLOG verricht de Diensten alleen op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van BRICKLOG,
tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven.
5.10 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst, worden Online
Diensten “as-is” verstrekt.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van afnemer
6.1 Tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen, zal Afnemer zelf zorgdragen voor de
installatie en implementatie van de benodigde apparatuur, infrastructuur en ondersteunende
(hulp)programmatuur en zal daarin eventueel benodigde aanpassingen aanbrengen en zal deze
omgeving(en) steeds up-to-date houden en een goed functionerende verbinding met het Platform
bewerkstelligen. Afnemer is verantwoordelijk voor het steeds tijdig voldoen van de kosten voor
gegevensoverdracht.
6.2 De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en (verbetering van de) kwaliteit van de
Data van Afnemer, ligt bij Afnemer. Afnemer is ook verantwoordelijk voor de inhoud die hij maakt,
verzendt, distribueert of vertoont op basis van de Data van Afnemer die hij importeert en
exporteert tijdens het gebruik van het Platform. Afnemer staat er tegenover BRICKLOG voor in dat
de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Data van Afnemer in het kader van de
Overeenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
Afnemer vrijwaart BRICKLOG en stelt BRICKLOG schadeloos tegen elke (rechts)vordering van een
derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met de Data van Afnemer en/of het het gebruik
daarvan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze vrijwaring is niet beperkt.
6.3 Afnemer draagt het risico van de selectie van de door BRICKLOG te leveren Diensten en/of
Gebruiksrechten. BRICKLOG staat er niet voor in dat de Diensten en Gebruiksrechten geschikt zijn
voor het feitelijke en/of beoogde gebruik daarvan door Afnemer of zijn klanten of dat die zonder
gebreken of onderbreking zullen functioneren. Afnemer is verantwoordelijk voor het (juiste)
gebruik van de output en andere resultaten van de Diensten, zoals rapportages, adviezen /
adviesrapporten, informatie(modellen), voorspellingen en (uitkomsten van) berekeningen, voor en
in zijn bedrijfsvoering en de wijze waarop de resultaten van de Diensten worden ingezet. Afnemer
zal, ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen en fouten in de Dienst, van
verminking of verlies van gegevens of andere incidenten, de risico’s voor zijn organisatie
inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen.
6.4 Afnemer is verantwoordelijk voor de tijdige en juiste verstrekking van informatie, gegevens en
inlichtingen aan BRICKLOG en voor het steeds tijdig nemen van beslissingen waar BRICKLOG om
vraagt of die voor BRICKLOG nodig zijn om de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te kunnen
voeren. Afnemer is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers
van de Diensten en Gebruiksrechten.
6.5 Afnemer zelf blijft verantwoordelijk voor nakoming van alle voor hem geldende wettelijke
administratie- en bewaarverplichtingen.
6.6 Afnemer zal zich houden aan de (eventuele) instructies van BRICKLOG en/of haar
toeleverancier(s), en bevoegde overheidsinstanties met betrekking tot gebruik van de Online
Dienst (“acceptable use policy”). Dergelijke instructies dienen er onder andere toe om indicenten
en verstoringen te voorkomen, het gebruik van de Online Dienst door andere afnemers niet te
hinderen of bijvoorbeeld om onrechtmatige verspreiding van gegevens te stoppen. Afnemer zal
zich in ieder geval zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door
de (intellectuele eigendoms)rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te
respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang
tot de Online Dienst te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te
verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke
verplichting. Afnemer zorgt ervoor en staat er voor in dat ook zijn klanten die gebruik maken van
het Externe Klantenportaal zich aan deze verplichtingen houden. Teneinde aansprakelijkheid
jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is BRICKLOG steeds gerechtigd
maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van Afnemer. Afnemer
zal op eerste schriftelijk verzoek van BRICKLOG data en/of informatie onverwijld van het Platform
en andere systemen van BRICKLOG verwijderen, bij gebreke waarvan BRICKLOG gerechtigd is naar
keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.
BRICKLOG is verder gerechtigd bij schending of dreigende schending van het hiervoor bepaalde,
aan Afnemer en zijn klanten onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot de
Online Dienst te ontzeggen, onverlet haar overige rechten. BRICKLOG is in dat geval tevens 
gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden, zonder in
verband daarmee jegens Afnemer aansprakelijk te zijn.
6.7 Van BRICKLOG kan niet verlangd worden zich een oordeel te vormen over de gegrondheid van de
aanspraken van derden of van het verweer van Afnemer of op enigerlei wijze betrokken te zijn in
een geschil tussen een derde en Afnemer. Afnemer zal zich ter zake met de desbetreffende derde
hebben te verstaan en BRICKLOG schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden
informeren.
6.8 Indien BRICKLOG op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie
of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot Data
van Afnemer of andere gegevens van Afnemer, zijn medewerkers of gebruikers of (medewerkers
of gebruikers van) klanten van Afnemer, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Afnemer klant
in rekening worden gebracht.
6.9 Alleen indien Afnemer en BRICKLOG daartoe een Overeenkomst hebben gesloten, is het Afnemer
toegestaan om zijn klanten toegang te verlenen tot de Online Dienst. Afnemer is verantwoordelijk
en aansprakelijk voor het gebruik van de Online Dienst door zijn klanten en hun medewerkers en
hulppersonen overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst, inclusief deze
Voorwaarden.

Artikel 7. Beveiliging
7.1 Indien BRICKLOG op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van
informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk
overeengekomen specificaties betreffende beveiliging, waaronder die van toeleveranciers als
Microsoft. BRICKLOG staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden
doeltreffend is. Bij gebreke van een specifieke regeling in de Overeenkomst, gelden de
toepasselijke wettelijke vereisten, onverlet de eigen verantwoordelijkheden van Afnemer zoals
ook hierna beschreven.
7.2 Afnemer zal zijn systemen en infrastructuur die hij gebruikt bij de uitvoering van een
Overeenkomst, adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden. Afnemer is verantwoordelijk
voor een adequaat wachtwoordbeleid en het instellen van MFA en ook voor het toekennen,
instellen, filteren en beheer van authenticaties, autorisaties en toegangsrechten tot de Online
Dienst en het tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes. BRICKLOG levert geen security
diensten en security monitoring is geen onderdeel van de Diensten: Afnemer dient daar zelf voor
(te doen) zorgdragen. BRICKLOG is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van
gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere
beveiligingsmiddelen wordt gemaakt.
7.3 Afnemer zal eventuele aanwijzingen van BRICKLOG opvolgen die betrekking op beveiliging en
welke tot doel hebben om incidenten of de gevolgen van incidenten die de beveiliging van de
Online Dienst kunnen aantasten, te voorkomen of te minimaliseren. Indien Afnemer dergelijke
aanwijzingen niet of niet tijdig opvolgt, dan is BRICKLOG nimmer aansprakelijk voor schade die
Afnemer of zijn klanten daardoor lijdt/ lijden en Afnemer zal BRICKLOG vrijwaren en schadeloos
voor claims van zijn klanten. Bovendien zal Afnemer de schade vergoeden die BRICKLOG lijdt door
het niet opvolgen van die aanwijzigingen en zal Afnemer BRICKLOG vrijwaren en schadeloos
stellen voor eventuele claims van andere afnemers.
7.4 Het is BRICKLOG steeds toegestaan technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen
ter bescherming van data en databestanden van andere afnemers of van BRICKLOG zelf, van het
Platform, websites, ter beschikking gestelde programmatuur of programmatuur of andere werken
waartoe aan Afnemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, ook in verband met een
overeengekomen beperking in de omvang of de duur van de Dienst of de Gebruiksrechten.
Afnemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
7.5 De door of vanwege BRICKLOG aan Afnemer (of door vanwege afnemer aan zijn klanten
verstrekte) verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen
zijn vertrouwelijk en zullen door Afnemer als zodanig worden behandeld en slechts aan
geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Afnemer, of aan de organisatie van 
diens klanten van Afnemer worden verstrekt. BRICKLOG is gerechtigd toegewezen toegangs- of
identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
7.6 BRICKLOG is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de Online Dienst van tijd
tot tijd aan te passen indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden.
7.7 Afnemer zorgt ervoor en staat er voor in dat ook zijn klanten die gebruik maken van het Externe
Klantenportaal zich aan in dit artikel gestelde verplichtingen houden.

Artikel 8. Inschakeling derden
8.1 BRICKLOG is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst, diensten van derden te
betrekken (waaronder door derden in onderaanneming).
8.2 Een fout in de Producten Derden kan niet leiden tot een toerekenbare tekortkoming van
BRICKLOG jegens Afnemer.
8.3 Afnemer geeft derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst wenst te betrekken geen
opdracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRICKLOG.

Artikel 9. Duur van de overeenkomst, opzegging, ontbinding en gevolgen beeindiging
9.1 Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is
aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.
9.2 De duur van een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt telkens stilzwijgend
voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode, echter met periodes van steeds
maximaal 1 jaar, verlengd tenzij een van beide partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende
periode.
9.3 Zover nodig in afwijking van artikel 7: 408 lid 1 BW, kan Afnemer een Overeenkomst die voor een
bepaalde duur is aangegaan of een Overeenkomst die door volbrenging eindigt, niet tussentijds
opzeggen.
9.4 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt
verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of verleend,
indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten
behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. BRICKLOG is wegens de
beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel
tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Afnemer onherroepelijk in staat van faillissement is
komen te verkeren, eindigt alsdan het Gebruiksrecht en het recht van Afnemer en zijn klanten tot
toegang en/of gebruik van de Online Dienst en overige Diensten, zonder dat hiertoe een
opzeggingshandeling zijdens BRICKLOG is vereist.
9.5 In geval van beeindiging van een Overeenkomst – ongeacht de reden – zal BRICKLOG de Data van
Afnemer die zich op het moment van beëindigen nog bevinden op systemen van of onder beheer
van BRICKLOG, aan Afnemer retourneren op de wijze als in de service level agreement bepaald.
Indien partijen geen service level agreement zijn overeengekomen, zal BRICKLOG de Data van
Afnemer binnen één maand na het einde van de Overeenkomst aan Afnemer retourneren in een
door BRICKLOG te bepalen, gebruikelijk format. Voorgaande laat het retentierecht van BRICKLOG
als bedoeld in artikel 3.7 onverlet.
9.6 Indien BRICKLOG onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren zal Afnemer, mits
hij daarvoor bij het aangaan van de Overeenkomst een escrow-overeenkomst heeft gesloten met
de Stichting Data Up, gerechtigd zijn om nog korte tijd (als in de escrow-overeenkomst bepaald)
en onder de voorwaarden als in die escrow overeenkomst en de statuten van de stichting bepaald,
gebruik te kunnen maken van het Platform.

Artikel 10. Intellectuele eigendom en geheimhouding
10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Diensten en de Gebruiksrechten
en de aan Afnemer (al dan niet via de Diensten en de Gebruiksrechten) ter beschikking of
beschikbaar gestelde (of in opdracht van en tegen betaling door Afnemer ontwikkelde)
functionaliteit, datamodellen, datasets, databestanden, databanken en daaruit voortvloeiende of
daarmee verband houdende adviezen en rapportages en andere resultaten (zoals data quality
sheets en KPI sheets), alsmede van opleidingsmateriaal, analyses, adviezen, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes, programmatuur, websites, evenals voorbereidend materiaal
daarvan (“Materialen van BRICKLOG”), berusten uitsluitend bij BRICKLOG, haar licentiegevers of
haar toeleveranciers. Een Overeenkomst is nooit bedoeld om intellectuele eigendomsrechten aan
Afnemer over te dragen. Het is Afnemer verboden om de Materialen van BRICKLOG na te maken,
te wijzigen, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
10.2 Op grond van een Overeenkomst voor de levering van een Online Dienst, krijgt Afnemer
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, een persoonlijk en niet-overdraagbaar recht voor de
toegang tot en het gebruik van de Online Dienst en het recht om de Software ten aanzien waarvan
Gebruiksrechten zijn geleverd, te installeren en te gebruiken. Afnemer heeft uitsluitend het recht
tot toegang en gebruik van zijn eigen omgeving (portal) in het Platform. Afnemer krijgt gedurende
de looptijd van de Overeenkomst (ongeacht of de vergoeding voor het gebruik eenmalig en of
periodiek is), een persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om haar klanten gedurende de looptijd
van de Overeenkomst toegang te verlenen tot het Externe Klantenportaal dat specifiek is ingericht
voor die klant, en om sublicenties te verstrekken aan die klanten voor het gebruik van een deel
van de software gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het recht tot gebruik en toegang is
beperkt tot het raadplegen van de op die klant betrekking hebbende rapportages. Het is Afnemer
niet toegestaan om technische beperkingen die gericht zijn op rechtmatig gebruik, te omzeilen.
10.3 Een aan Afnemer toekomend Gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, nietverpandbaar. Het Gebruiksrecht is beperkt tot de duur van de Overeenkomst (ongeacht of de
vergoeding voor het gebruik eenmalig en of periodiek is) en eindigt van rechtswege door het
faillissment van BRICKLOG. Afnemer verkrijgt uitsluitend de Gebruiksrechten die bij deze
Voorwaarden, de Overeenkomst en dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
10.4Het is Afnemer niet toegestaan om meer of andere gebruikers dan is overeengekomen, direct of
indirect toegang te verlenen tot een functie van de Online Dienst die per gebruiker beschikbaar
wordt gesteld. Het is Afnemer niet toegestaan om de Diensten of de Gebruiksrechten te gebruiken
voor softwarehosting – diensten. Het is Afnemer toegestaan om op naam geautoriseerde
medewerkers van zijn klanten toegang te verlenen tot het Externe Klantenportaal. Afnemer zal
geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten,
merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Materialen van
BRICKLOG (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
10.5 BRICKLOG vrijwaart Afnemer tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat de
Materialen van BRICKLOG die door BRICKLOG zelf zijn ontwikkeld, inbreuk maken op een recht
van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Afnemer BRICKLOG
onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de
afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan
BRICKLOG. Afnemer zal daarbij alle door BRICKLOG in redelijkheid gevraagde medewerking
verlenen en benodigde informatie verschaffen. Deze vrijwaring is beperkt als beschreven in Artikel
12. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door
Afnemer (of zijn klanten) ter gebruik, bewerking, verwerking aan BRICKLOG ter beschikking
gestelde Afnemer Data, gegevens, werken of materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Afnemer
(of zijn klanten) zonder schriftelijke toestemming van BRICKLOG in de Materialen van BRICKLOG
heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de
door BRICKLOG zelf ontwikkelde Materialen van BRICKLOG inbreuk maken op enig aan een derde
toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van BRICKLOG een
gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal BRICKLOG, indien mogelijk, zorg
dragen dat Afnemer de Materialen van BRICKLOG, of functioneel gelijkwaardige materialen, kan
blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van BRICKLOG wegens
inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
10.6 BRICKLOG is gerechtigd beeldmerk, logo of naam van Afnemer te gebruiken in haar externe
communicatie.
10.7 Partijen dragen er zorg voor dat de van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet
of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven en zij
zullen die gegevens niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de
wederpartij met anderen delen, waaronder medewerkers en hulppersonen die geen noodzaak tot
kennisname hebben. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de
desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke of arbitrale
uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel van een
overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. De partij die vertrouwelijke
gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als
zodanig zijn aangeduid. Ieder der partijen zal er voor zorgen dat haar medewerkers (waaronder
free lancers en stagiaires), alsmede (de medewerkers van) haar hulppersonen en klanten zich
houden aan de verplichting tot geheimhouding.
10.8 Afnemer erkent dat de Materialen van BRICKLOG steeds een vertrouwelijk karakter hebben en
dat deze bedrijfsgeheimen van BRICKLOG of haar toeleveranciers bevatten. BRICKLOG erkent dat
de Data van Afnemer een vertrouwelijk karakter hebben en bedrijfsgeheimen van Afnemer
(kunnen) bevatten. Niettegenstaande het vertrouwelijk karakter van de Data van Afnemer, is
BRICKLOG te allen tijde gerechtigd om de kennis en ervaring die zij opdoet bij de uitvoering van de
Overeenkomst, te gebruiken ter verbetering van haar dienstverlening aan alle afnemers en op
basis daarvan bijvoorbeeld datamodellen en data quality sheets aan te passen of uit te breiden.
10.9 De plicht tot geheimhouding duurt ook voort na beeindiging van de Overeenkomst.Na
beeindiging van de Overeenkomst – ongeacht de reden - dient Afnemer alle Materialen van
BRICKLOG en alle gehele of gedeeltelijke kopiën daarvan binnen twee weken te retourneren aan
BRICKLOG. Dit is alleen anders wanneer partijen een exit regeling zijn overeengekomen die op de
beeindiging van toepassing is en wanneer partijen een escrow overeenkomst hebben gesloten als
bedoeld in artikel 9.6.

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens
11.1 Indien BRICKLOG als verwerker, als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens, prestaties verricht voor Afnemer, zullen partijen een verwerkersovereenkomst
sluiten. De verwerkersovereenkomst wordt als bijlage aan de Overeenkomst gehecht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 De totale aansprakelijkheid van BRICKLOG wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming
van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere
tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantie- of
vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade.
12.2 Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de prijs (ex. BTW) die bedongen is voor
(het deel van) de Overeenkomst waar de tekortkoming betrekking op heeft. Indien (dat deel) van
die Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één
jaar, wordt de voor (dat deel) van die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de
vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van
BRICKLOG voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, cumulatief in totaal echter meer
dan € 50.000,- (vijftig duizend euro) bedragen.
12.3 Schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is beperkt tot €
1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).
12.4 Onder Indirecte schade wordt onder meer begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van
aanspraken van klanten van Afnemer. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van BRICKLOG
verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten en schade
verband houdend met het niet opvolgen door Afnemer van door BRICKLOG aanbevolen
beveiligingsmaatregelen.
12.5 De hiervoor in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van
BRICKLOG laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van BRICKLOG die
in deze Voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
12.6 Afnemer is gehouden BRICKLOG schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken en
rechtsvorderingen die de klanten van Afnemer ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst
tegen BRICKLOG mochten doen gelden, voor zover dwingend recht zich er niet tegen verzet dat de
met die aanspraken en rechtsvorderingen verband houdende kosten en schade voor rekening van
de Afnemer komen.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen
enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als
gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van BRICKLOG wordt onder meer verstaan:
(i) overmacht van toeleveranciers van BRICKLOG, (ii) het niet naar behoren nakomen van
verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan BRICKLOG zijn voorgeschreven, (iii)
gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur, diensten of materialen van derden, (iv)
overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of
telecommunicatiefaciliteiten, (vii) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme en (viii)
algemene vervoersproblemen.
13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om
de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien BRICKLOG bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen is BRICKLOG gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft. In dat laatste geval zal hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd
is, naar verhouding worden afgerekend. Partijen zijn elkaar overigens niets verschuldigd.

Artikel 14. Toepasselijk recht en arbitrage
14.1 Alle door BRICKLOG gedane aanbiedingen, deze Voorwaarden en Overeenkomsten worden
beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
14.2 Alle geschillen die tussen BRICKLOG en Afnemer ontstaan onder of in verband met een tussen
BRICKLOG en Afnemer gesloten Overeenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verband
houdende (nadere) overeenkomsten, zullen worden beslecht door middel van arbitrage bij de
Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) (www.sgoa.org) overeenkomstig het dan
geldende arbitragereglement van de SGOA. Indien partijen een geschil hebben, zullen zij eerst
proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Artikel 15. Diverse bepalingen
15.1 Afnemer zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van een Overeenkomst heeft nimmer
aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.
15.2 Onverlet het hierna in dit artikellid bepaalde, zijn afwijkingen van en aanvullingen op deze
Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen in
een door beide partijen ondertekend document. BRICKLOG is bevoegd wijzigingen in deze
Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip
van inwerkingtreding. BRICKLOG zal de gewijzigde Voorwaarden ten minste één (1) maand voor
inwerking treden aan Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is
medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Afnemer in werking zodra hem de wijziging is
medegedeeld. Indien Afnemer niet akkoord gaat met de wijziging kan hij de Overeenkomst met
BRICKLOG opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden gerekend
vanaf de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
15.3 Alle kennisgevingen, instemmingen, verklaringen van afstand en andere mededelingen ingevolge
een Overeenkomst geschieden schriftelijk en in de Nederlandse taal en worden bezorgd middels 
uitreiking, e-mail of aangetekende brief bij het adres zoals opgegeven door een partij aan de
andere partij. Een mededeling zal van kracht zijn vanaf het moment van ontvangst en zal geacht
zijn ontvangen te zijn op het moment van de bezorging.
15.4 Indien één of meerdere bepalingen in de Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.


DEEL II OPLEIDINGEN EN TRAININGEN

De in dit deel ‘Opleiding en trainingen’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen van
deze algemene voorwaarden, van toepassing indien BRICKLOG diensten, onder welke naam en op welke
wijze dan ook (bijv. in elektronische vorm), verleent op het gebied van onderwijs, opleidingen, cursus,
workshops, trainingen, seminars en dergelijke (hierna te noemen: opleiding).

Artikel 16. Aanmelding en annulering
16.1 Een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging
door BRICKLOG.
16.2 Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de
deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niets af aan de
verplichtingen van Afnemer op grond van de overeenkomst. Het is Afnemer toegestaan een
deelnemer voor een opleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande
schriftelijke toestemming van BRICKLOG.
16.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van BRICKLOG aanleiding geeft, is
BRICKLOG gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meerdere opleidingen,
of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. BRICKLOG behoudt zich het
recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. BRICKLOG is gerechtigd organisatorische en
inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.
16.4 De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door Afnemer of deelnemers
worden beheerst door de bij BRICKLOG gebruikelijke regels. Een annulering dient altijd schriftelijk
en voorafgaand aan de opleiding of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden.
Annulering of niet-verschijning doen niets af aan de betaalverplichtingen die Afnemer op grond
van de overeenkomst heeft.

Artikel 17. Uitvoering opleiding
17.1 Afnemer aanvaardt dat BRICKLOG de inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.
17.2 Afnemer zal de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de
verplichtingen uit de overeenkomst en de door BRICKLOG voorgeschreven (gedrags)regels voor
deelname aan de opleiding.
17.3 Indien BRICKLOG bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of
programmatuur, staat BRICKLOG er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is
of zonder onderbrekingen functioneert. Indien BRICKLOG de opleiding uitvoert op locatie van
Afnemer, zal Afnemer zorgdragen voor de beschikbaarheid van deugdelijke lesruimte en werkende
apparatuur en programmatuur. Indien de faciliteiten bij Afnemer niet blijken te voldoen en de
kwaliteit van de opleiding daardoor niet kan worden gewaarborgd, dan is BRICKLOG gerechtigd de
opleiding niet te starten, in te korten of te staken.
17.4 Het afnemen van een examen of een toets maakt niet deel uit van de overeenkomst.
17.5 Voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie,
opleidingsmaterialen of middelen is Afnemer een separate vergoeding verschuldigd. Het
voorgaande geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten hiervan. 

Artikel 18. Prijs en betaling
18.1 BRICKLOG kan verlangen dat Afnemer vóór de aanvang van de opleiding de ter zake
verschuldigde vergoedingen betaalt. BRICKLOG kan deelnemers uitsluiten van deelname indien
Afnemer heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten
van BRICKLOG.
18.2 Indien BRICKLOG een vooronderzoek ten behoeve van een opleidingsplan of opleidingsadvies
heeft uitgevoerd, dan kunnen de hieraan verbonden kosten separaat in rekening gebracht
worden.
18.3 Tenzij BRICKLOG uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de opleiding is vrijgesteld van btw in de zin
van artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968, is Afnemer over de vergoeding tevens btw
verschuldigd. BRICKLOG is na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te
passen bij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van btw voor
opleidingen.